nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Categorieën

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT – model ICTWaarborg

Versie november 2014

Artikel 1. Definities

De in deze inkoopvoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide termen hebben de betekenis als hieronder

aangegeven.

1. Acceptatietest: de test(s) waarmee Opdrachtgever zal vaststellen of de Diensten voldoen aan de specificaties en

naar behoren functioneren in samenhang met de apparatuur en programmatuur van Opdrachtgever of derden.

2. Apparatuur: de door Leverancier op grond van de Overeenkomst te leveren hardware / ICT-producten inclusief

bijbehorende Documentatie.

3. Documentatie: beschrijvingen en handleidingen die bij de Apparatuur, Diensten en/of Werken behoren.

4. Data: alle gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van de Diensten.

5. Diensten: de door Leverancier op basis van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden / te leveren diensten

ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder (indien overeengekomen) de levering van Apparatuur en de

vervaardiging en/of levering van Werken.

6. Inkoopvoorwaarden: onderhavige voorwaarden.

7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten,

waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen,

handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten,

alsook rechten op Vertrouwelijke Informatie.

8. Leverancier: de wederpartij van Opdrachtgever bij de opdracht(en) tot het verrichten van Diensten.

9. Opdracht: de door Opdrachtgever gegeven opdracht(en) betreffende het door of namens Leverancier verrichten

van Diensten en/of Apparatuur.

10. Overeenkomst: iedere tussen Opdrachtgever en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst voor een of meer

Opdrachten, waar deze Inkoopvoorwaarden, een eventuele service level agreement, een eventuele

bewerkersovereenkomst te allen tijde deel van uitmaken.

11. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

12. Persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in de Privacywetgeving.

13. Privacywetgeving: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanvullende wetgeving (zoals

uitvoeringsreglementen of privacygerelateerde bepalingen in andere wetten) alsook toekomstige wetgeving die

naast of in plaats van de Wbp kan treden.

14. Opdrachtgever: RonaldCT gevestigd aan de Sien Jensemahorn 15 te Stedum en ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 65313887.

15. Service Level: het te behalen niveau van een kwantificeerbaar criterium dat gebruikt kan worden om de prestaties

van de Leverancier in verband met de Diensten te meten.

16. Toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP),

of elke andere autoriteit die nu of in de toekomst toezicht houdt of zal gaan houden op de wijze waarop

Opdrachtgever aan haar verplichtingen op grond van de wet voldoet.

17. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij bij de Overeenkomst en

informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie

of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden

behandeld.

18. Werken: alle door Leverancier, en eventueel samen met Opdrachtgever, voor Opdrachtgever ontwikkelde of

beschikbaar gestelde resultaten waarop Intellectuele Eigendomsrechten gelden, waaronder - maar niet beperkt

tot - de programmatuur, broncodes, interfaces en vormgeving.

19. Werkdagen: kalenderdagen behoudens zaterdagen, zondagen en officiële Nederlandse feestdagen.

20. Wijzigingen: een wijziging van de inhoud, omvang of uitvoering van de Diensten, dan wel van de voorwaarden

waaraan de Diensten moeten voldoen, zoals maar niet beperkt tot een wijziging van Service Levels.

Pagina 1/9
 

Identiteit van de Opdrachtgever

Naam (Opdrachtgever) RonaldCT

Handelend onder RonaldCT

Vestigingsadres Sien Jensemahorn 15

9921RR Stedum

Postadres Sien Jensemahorn 15

9921RR Stedum

Telefoonnummer 0596551175

E-mailadres ronald@ronaldct.nl

BTW-nummer NL103631914B01

KvK-nummer 65313887

Pagina 2/9
 

Artikel 2. Totstandkoming en Rangorde

1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Leverancier een Opdracht schriftelijk aanvaardt. Eventuele (algemene)

voorwaarden van Leverancier of wijzigingen aan een Opdracht, ook indien slechts ondergeschikte aspecten

betreffend, maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2. In geval van strijdigheid van bepalingen in verschillende delen van de Overeenkomst geldt de volgende rangorde:

1. de Opdracht;

2. de eventueel afgesloten bewerkersovereenkomst;

3. deze Inkoopvoorwaarden;

4. het eventuele afgesloten Service Level Agreement;

5. de eventuele andere bijlagen;

Artikel 3. Planning en termijnen

1. Partijen maken een projectplan met daarin een planning ten aanzien van de te verrichten Diensten. Alle termijnen

zoals opgenomen in het projectplan zijn fatale termijnen.

2. In het projectplan worden duidelijk omschreven doelen en meetpunten afgesproken, zodat Partijen de voortgang

van de te verrichten Diensten kunnen monitoren. Leverancier zal Opdrachtgever proactief adviseren en op de

hoogte houden van de voortgang ten aanzien van deze meetpunten. Indien de voortgang vertraging dreigt te

ondervinden, zal Leverancier Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Veiligheid, Compliance en Continuïteit (escrow)

1. Leverancier garandeert dat de Diensten te allen tijde zullen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

2. Indien door een Toezichthouder of de wet nieuwe eisen worden gesteld aan Opdrachtgever of Leverancier en die

van invloed zijn op de wederzijdse uitvoering van de Overeenkomst, levert Leverancier alle redelijke medewerking

aan Opdrachtgever, opdat Opdrachtgever te allen tijde aan deze eisen voldoet.

3. Leverancier garandeert de continuïteit van de dienstverlening. Het sluiten van een escrowovereenkomst en/of

continuïteitsregeling maakt hier onderdeel van uit. De escrowovereenkomst of continuïteitsregeling wordt gesloten

ten gunste van Opdrachtgever, met een door Opdrachtgever te bepalen escrow agent in Nederland. De reikwijdte

van de escrow wordt in gezamenlijk overleg bepaald.

4. Leverancier draagt haar personeel, dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden voor zover die bij

Opdrachtgever worden verricht, op de door Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in

acht te nemen. Opdrachtgever informeert Leverancier tijdig over deze procedures en regels.

Artikel 5. Service Levels

1. Indien Partijen een Service Level Agreement (SLA) zijn overeengekomen, zal Leverancier de in deze SLA

afgesproken Service Levels voor iedere van toepassing zijnde tijdsperiode halen.

2. Leverancier zal Opdrachtgever in overeenstemming met de toepasselijke Service Levels na het einde van iedere

kalendermaand een rapport doen toekomen waaruit de werkelijk door Leverancier over de dan afgelopen

kalendermaand geleverde prestaties zullen worden afgezet tegen de overeengekomen Service Levels. De inhoud

en opzet van een dergelijk rapport zal Opdrachtgever in staat stellen om de juistheid daarvan vast te stellen.

3. Leverancier zal te allen tijde zorgen voor voldoende beschikbaar personeel. Indien personen in dienst van

Leverancier, om welke reden dan ook, niet meer beschikbaar zijn, zal Leverancier binnen 5 Werkdagen voor

vervangend personeel zorgen. Indien er sprake is van een spoedeisend belang bij Opdrachtgever, zal

Leverancier binnen een Werkdag zorgen voor vervangend personeel.

4. Leverancier garandeert dat zij alleen personeel inzet dat beschikt over benodigde vaardigheden en kwalificaties,

rekening houdend met de aard van de te leveren Diensten en de wijze waarop Leverancier zich als deskundige

heeft gepresenteerd. Opdrachtgever zal tijdig aangeven wanneer zij verwacht dat de capaciteit vergroot wordt en

met welke omvang.

5. Partijen komen een SLA overeen ten aanzien van de Diensten. In deze SLA zullen in ieder geval afspraken

worden gemaakt met betrekking tot:

- de beschikbaarheid van de Diensten met een Service Level van minimaal 99,9 procent op maandbasis, exclusief

gepland onderhoud buiten kantooruren;

- de capaciteit van de Diensten, waarbij rekening dient te worden gehouden met de schaalbaarheid op basis van

door Opdrachtgever verwachte groei;

- een adequate dagelijkse back-up functie;

- onderhoud en (probleem/incident)beheer;

Pagina 3/9
 

- release-beheer;

- rapportage en overleg.

Artikel 6. Levering Apparatuur

1. De Apparatuur zal door Leverancier voor diens rekening en risico worden afgeleverd op de plaats(en), het tijdstip

en de wijze zoals in de Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen. Bij levering van de

Apparatuur zal steeds een specificatie worden meegeleverd. Uit deze specificatie dient te blijken dat de levering

overeenstemt met hetgeen ter zake is overeengekomen. Deze specificatie laat de verplichtingen van Leverancier

uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.

2. Leverancier is verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze (indien van toepassing volgens wettelijke en/of in de

branche van Leverancier geldende regelingen) van verpakking, vervoer, uitpakkingen en beveiliging, zodanig dat

de Apparatuur bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereikt.

3. De eigendom van de Apparatuur en daarmee het risico van verlies of beschadiging van de Apparatuur gaat over

op Opdrachtgever op het moment waarop Leverancier de Apparatuur in de feitelijke beschikkingsmacht van

Opdrachtgever heeft gebracht op de overeengekomen plaats, Opdrachtgever de Apparatuur heeft geaccepteerd

en het leveringsbewijs heeft ondertekend.

4. Leverancier is verplicht om verpakkingsmateriaal na levering van de Apparatuur voor eigen rekening onmiddellijk

terug te nemen of terug te halen op afroep van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever er prijs op stelt de eigendom

van het verpakkingsmateriaal te verwerven.

Artikel 7. Acceptatie

1. Alles wat in het kader van de Overeenkomst door Leverancier wordt geleverd, kan door Opdrachtgever worden

onderworpen aan een Acceptatietest. Een Acceptatietest kan zowel voor, tijdens of binnen een redelijke termijn

na het verrichten van de Diensten plaatsvinden. Indien Opdrachtgever (het resultaat van) een Dienst geheel of

gedeeltelijk afkeurt, zal Opdrachtgever dit na constatering van de tekortkoming schriftelijk aan Leverancier

opgeven. Leverancier is gehouden de door Opdrachtgever gestelde tekortkomingen, indien mogelijk, binnen 14

dagen na melding te herstellen althans weg te nemen. Opdrachtgever is niet gehouden te betalen bij afkeuring,

tenzij de reden voor afkeuring slechts een gering aspect van het geleverde betreft.

2. Indien de Diensten door Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd kan Opdrachtgever: (I) de

Diensten op kosten van Leverancier aan Leverancier retourneren en dient het reeds betaalde onmiddellijk door

Leverancier aan Opdrachtgever te worden gerestitueerd of gecrediteerd; (II) Leverancier ertoe houden om de

Diensten op kosten van Leverancier te repareren of te vervangen opdat zij alsnog aan de door Opdrachtgever te

stellen eisen, specificaties of eigenschappen zal voldoen, dit binnen 30 dagen na melding door Opdrachtgever.

3. Indien Leverancier in gebreke blijft de Diensten tijdig te herstellen, heeft Opdrachtgever het recht de

gebreken/tekortkomingen op kosten van Leverancier te (laten) herstellen door een derde. Indien tijdens de

tweede Acceptatietest opnieuw tekortkomingen worden geconstateerd door Opdrachtgever, dan heeft

Opdrachtgever het recht om zonder nadere ingebrekestelling de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke

ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de overige aan Opdrachtgever toekomende rechten.

Artikel 8. Privacy & Data

1. Indien Opdrachtgever Persoonsgegevens verstrekt aan Leverancier en laatstgenoemde deze verwerkt, vallen

zowel Opdrachtgever als Leverancier onder de Privacywetgeving, waarbij Opdrachtgever als verantwoordelijke en

Leverancier als bewerker wordt aangemerkt in de zin van die Privacywetgeving'.

2. Partijen zullen een bewerkersovereenkomst sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel

Leverancier uitgevoerde verwerkingen van Persoonsgegevens. Bij gebreke van een dergelijke

bewerkersovereenkomst zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de onder de Privacywetgeving benodigde

overeenkomst.

3. Leverancier zal Opdrachtgever desgevraagd en onverwijld informeren over de wijze waarop Leverancier invulling

geeft aan haar verplichtingen op grond van de Privacywetgeving.

4. Leverancier zal geen Persoonsgegevens verwerken anders dan ten behoeve van de Overeenkomst of met aparte

toestemming van Opdrachtgever.

5. Leverancier zal geen Persoonsgegevens delen met derde partijen, tenzij Leverancier daarvoor toestemming heeft

verkregen van Opdrachtgever of daartoe verplicht is op grond van de wet.

6. Leverancier is gehouden de Diensten te voorzien van een zowel technisch als organisatorisch redelijke en

adequate vorm van beveiliging. Ten aanzien van voornoemde wordt de laatste versie van de OWASP Top 10 als

de stand van de techniek gezien. Leverancier staat er voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden

Pagina 4/9
 

doeltreffend is. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van beschermingsmaatregelen, zoals firewalls,

antivirussoftware en back-ups, ligt gedurende de Overeenkomst en/of vervolgafspraken bij Leverancier.

7. Opdrachtgever kan personeel van Leverancier onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij

Opdrachtgever gebruikelijke regels. Leverancier verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking.

Opdrachtgever kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de nadere uitvoering van

de Overeenkomst opschorten onder opgave van redenen totdat Leverancier deze redenen heeft weggenomen.

Opdrachtgever kan vorderen dat van personeel van Leverancier voor aanvang van de werkzaamheden bij

Opdrachtgever verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.

8. Indien een aanpassing in Privacywetgeving dit vereist, zullen Partijen hieromtrent nieuwe afspraken maken welke

in lijn zijn met deze wet- en regelgeving.

9. Leverancier dient de Data te leveren aan Opdrachtgever in een door Opdrachtgever op te geven formaat op een

gangbare digitale drager, dan wel mee te werken aan de migratie van de Data naar nieuwe systemen op eerste

verzoek van Opdrachtgever gedurende de dienstverlening én uit eigen beweging bij het einde van de

dienstverlening. Leverancier garandeert hierbij de juistheid en de volledigheid van de Data. Na migratie en of

levering van de Data, dient Leverancier op het eerste verzoek van Opdrachtgever de Data te verwijderen van

haar systemen en te vernietigen. Voorgaande geldt uitdrukkelijk ook voor Data bestaande uit Persoonsgegevens.

10. Indien Leverancier Data dan wel Persoonsgegevens verwerkt, beschikbaar stelt, overdraagt, gebruikt of laat

gebruiken zonder adequate grond in de Overeenkomst (hierna “Datalek”), dan verbeurt Leverancier een zonder

rechterlijke tussenkomst en onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- en € 5.000,- per dag totdat de gevolgen

van het Datalek zijn beëindigd. Voornoemde onverminderd alle verdere rechten van Opdrachtgever, waaronder

die op nakoming en/of vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade voor zover deze hoger ligt dan de

verbeurde boete.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle (Intellectuele) Eigendomsrechten, die zijn of zullen ontstaan in verband met en voortvloeiende uit de

werkzaamheden / Diensten, berusten bij Opdrachtgever. Voor zover deze niet reeds bij Opdrachtgever berusten

worden deze rechten hierbij door Leverancier aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht terstond na het

ontstaan van die rechten door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

2. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, verplicht Leverancier zich

om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen,

zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten die zijn verbonden aan het vestigen van

bepaalde Intellectuele Eigendomsrechten komen voor rekening van Opdrachtgever. Leverancier machtigt

Opdrachtgever hierbij onherroepelijk om de overdracht van deze (Intellectuele) Eigendomsrechten in de

desbetreffende registers te doen inschrijven. De door Opdrachtgever aan Leverancier betaalde vergoeding voor

de Diensten is, voor zover van toepassing, een billijke vergoeding voor de overdracht van (Intellectuele)

Eigendomsrechten.

3. Leverancier doet hierbij jegens Opdrachtgever afstand van alle eventueel aan hem toekomende

persoonlijkheidsrechten ontstaan in verband met en voortvloeiende uit de werkzaamheden / Diensten, in de mate

waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Leverancier garandeert dat de aan zijn zijde

betrokken werknemers respectievelijk opdrachtnemers, in de tussen deze werknemers respectievelijk

opdrachtnemers en Leverancier geldende arbeidsovereenkomst, respectievelijk overeenkomst van opdracht

jegens Leverancier, afstand doen van alle eventueel aan hen toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate

waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat en voor zover van toepassing.

4. Indien overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten door Leverancier aan Opdrachtgever wettelijk niet

mogelijk is, verleent Leverancier hierbij Opdrachtgever een onbeperkte, overdraagbare en niet-exclusieve licentie

ten behoeve van de Diensten voor de duur van de Overeenkomst. Indien Partijen geen duur zijn

overeengekomen, verleent Leverancier de voornoemde licentie eeuwigdurend. De licentie treedt in werking op het

moment van de totstandkoming van de Overeenkomst en wordt pas betaalbaar gesteld indien de Diensten door

Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

5. Leverancier verklaart dat zij volledig bevoegd is tot de in dit artikel bedoelde overdracht (lid 1 en 2) dan wel het

verstrekken van de licentie (zie vorig lid).

6. Indien Leverancier bepaalde Intellectuele Eigendomsrechten wenst te behouden, dan wel bepaalde Intellectuele

Eigendomsrechten niet kan overdragen, dient zij dit voor of zo snel mogelijk na akkoord op de Opdracht te

melden bij Opdrachtgever. Dit geldt ook in gevallen dat Leverancier standaardprogrammatuur wenst in te zetten,

een Dienst als software-as-a-service levert of gebruik wenst te maken van open source software.

7. Indien overeengekomen selecteert en beheert Leverancier alle benodigde licenties die nodig zijn voor het

functioneren van de Diensten en zal zij Opdrachtgever hierover inlichten en met de betreffende licentiegevers in

contact brengen. Alle licenties die van derde partijen afkomstig zijn, zullen, tenzij anders overeengekomen, door

Opdrachtgever en op naam van Opdrachtgever, worden afgenomen en door Leverancier worden betaald en

Pagina 5/9
 

doorbelast. Dit geldt ook bij open source software. Leverancier zal vooraf Opdrachtgever informeren over de

toepasselijke licentievoorwaarden. Opdrachtgever mag een afname van licenties weigeren indien de

licentievoorwaarden voor haar onaanvaardbaar zijn. Leverancier staat in voor een juist advies met betrekking tot

de benodigde licenties. Leverancier staat jegens Opdrachtgever in voor het ongestoord gebruik van de Diensten

en zal er voor zorgdragen dat de af te nemen licenties hieraan redelijkerwijs niet in de weg staan.

8. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever rechthebbende is en blijft van de (Intellectuele) Eigendomsrechten

welke rusten op Data ingevoerd door Opdrachtgever, eindgebruikers en/of klanten bij het gebruik van de Diensten

of aangeleverd ten behoeve van de Diensten.

9. Voor zover er geen (Intellectuele) Eigendomsrechten op de Data rusten, komen Partijen overeen dat

Opdrachtgever rechthebbende is en blijft van alle ingevoerde of aangeleverde Data en dat de Data nimmer

Leverancier toekomt. Leverancier dient de Data dan ook bij het einde van de Overeenkomst uit eigen beweging

ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

10. Leverancier zal Opdrachtgever op eerste verzoek een exemplaar c.q. kopie van de broncode van de Werken op

een gegevensdrager verstrekken en te allen tijde toegang verlenen tot de (web)servers waarop de broncode van

Werken draait.

11. Leverancier vrijwaart en verdedigt Opdrachtgever tegen, en stelt Opdrachtgever schadeloos met betrekking tot

alle kosten voortvloeiende uit eventuele acties die voortvloeien uit of in verband staan met een claim dat de

geleverde Diensten en/of Werken of enig onderdeel daarvan, en/of het gebruik daarvan door Opdrachtgever

binnen haar bedrijfsactiviteiten, rechtstreeks of indirect of mede inbreuk maken op de (Intellectuele)

Eigendomsrechten van enige derde of onrechtmatige openbaring, onrechtmatig gebruik of wederrechtelijke

toe-eigening opleveren van het bedrijfsgeheim van een ander (hierna: “de Inbreuk”), op voorwaarde dat

Opdrachtgever Leverancier binnen een redelijke periode in kennis stelt van de Inbreuk en Leverancier betrekt bij

de verdediging en onderhandelingen in verband met een regeling of schikking. In het geval van een Inbreuk zal

Leverancier ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever niet worden onderbroken of verstoord.

Alle kosten die worden gemaakt door Opdrachtgever in verband met de Inbreuk worden vergoed door

Leverancier.

Artikel 10. Garanties

1. Voor de Overeenkomst geldt een garantieperiode van twee jaar vanaf de acceptatie na levering, tenzij Partijen

alsnog schriftelijk een andere garantietermijn overeenkomen.

2. Door Leverancier afgegeven garanties en overeengekomen garantietermijnen laten onverlet de verplichtingen van

Leverancier overeenkomstig de wet of de Overeenkomst.

3. Gedurende de garantieperiode zal Leverancier de defecten in de Apparatuur dan wel Diensten kosteloos

verhelpen, hieronder mede begrepen het zo nodig vervangen van onderdelen, het herschrijven van code en/of het

opnieuw configureren. Dit lid is niet van toepassing ten aanzien van verbruiksartikelen die op regelmatige basis

vervanging behoeven. Na het herstel, de wijziging of de vervanging zal een nieuwe volledige garantieperiode

intreden voor het betreffende onderdeel van het Apparaat dan wel de Dienst.

4. Leverancier zal zo spoedig mogelijk nadat zij door Opdrachtgever in kennis is gesteld van de defecten in de

Apparatuur dan wel Diensten, een aanvang maken met het herstel daarvan. Indien valt te voorzien dat herstel niet

binnen de door de Opdrachtgever gestelde termijn kan geschieden, dan zal Leverancier, op verzoek van

Opdrachtgever, kosteloos gelijksoortige Apparatuur dan wel een workaround voor de Dienst aan Opdrachtgever

ter beschikking stellen totdat de defecten zijn hersteld.

5. Leverancier garandeert dat de Diensten deugdelijk zijn en in ieder geval geen onderdelen zullen bevatten die

mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn voor de werking van het netwerk van de hostingprovider, de levering van

Diensten, of de klanten/gebruikers, inclusief en zonder beperking de aanwezigheid van wormen, virussen,

logische bommen en componenten die zonder dat dit overeengekomen is enige data toezenden aan Leverancier.

Artikel 11. Geheimhouding

1. Geen van de Partijen zal de informatie die zij ontvangen, dan wel waartoe zij toegang verkrijgen in het kader van

de uitvoering en voorbereiding van of onderhandelingen over de Overeenkomst, publiceren of anderszins

openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

2. Ten aanzien van alle Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever, verbindt Leverancier zich in aanvulling op het

eerste lid van dit artikel:

a) alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag;

b) de gegevens c.q. informatie niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel (de uitvoering van

de Overeenkomst);

c) de gegevens c.q. informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen

verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na

Pagina 6/9
 

volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van Opdrachtgever dan wel,

na verkregen toestemming van Opdrachtgever, te vernietigen;

d) de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen die voor het verlenen van de

Diensten over de Vertrouwelijke Informatie moeten beschikken en waarvoor geldt dat Leverancier in redelijkheid

meent en kan menen dat zij betrouwbaar zijn; en

e) medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens Opdrachtgever op bewaring en

gebruik van die gegevens c.q. informatie.

3. De in lid 2 genoemde verplichtingen zijn niet van toepassing op:

a) informatie die Leverancier rechtmatig verkregen heeft van andere partijen dan Opdrachtgever, tenzij het

Leverancier redelijkerwijs duidelijk geweest moet zijn dat het ging om Vertrouwelijk Informatie die geheim

gehouden diende te worden; of

b) informatie die door Opdrachtgever zelf openbaar gemaakt is aan het publiek.

4. Leverancier garandeert dat al haar medewerkers en onderaannemers, die in verband met de uitvoering van de

Overeenkomst in aanraking komen met Vertrouwelijke Informatie, een daartoe afdoende

geheimhoudingsverklaring hebben.

5. Ingeval Opdrachtgever een overtreding door Leverancier en/of haar personeelsleden en/of voor haar werkzame

derden constateert van het gestelde in de leden 1 tot en met 4, verbeurt Leverancier een zonder rechterlijke

tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- per gebeurtenis. Een en ander onverminderd alle

verdere rechten van Opdrachtgever waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de overigens werkelijk door

haar geleden schade.

6. De geheimhoudingsverplichtingen zoals vermeldt in dit artikel zullen voor onbepaalde duur blijven voortbestaan

na afloop van de Overeenkomst.

Artikel 12. Prijzen, facturering en betaling

1. De prijzen en tarieven voor de Diensten zijn opgenomen in de Opdracht. Overeengekomen prijzen en tarieven zijn

vast en bindend, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Leverancier in een

offerte die leidde tot de Opdracht een inschatting van de kosten van de Diensten heeft opgenomen, wordt dit

geacht de vaste totaalprijs te zijn.

2. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW).

3. Indien geen reis- en verblijfskosten zijn overeengekomen wordt geacht dat deze kosten in het tarief zijn

inbegrepen.

4. Leverancier is niet gerechtigd om voor werkzaamheden buiten kantoortijden een hoger tarief te rekenen aan

Opdrachtgever, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

5. De verhoging van de kosten van de door Leverancier ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst,

mogen op geen enkele wijze worden doorberekend aan Opdrachtgever en zijn voor eigen risico van de

Leverancier.

6. Leverancier zal op de facturen in ieder geval vermelden de factuurdatum, de specificatie, het verschuldigde

bedrag in euro’s (€), de omzetbelasting op basis van het geldende percentage en het bankrekeningnummer

waarop betaling dient plaats te vinden.

7. Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, op voorwaarde dat

de Apparatuur en/of Diensten zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.

8. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. Daarnaast houdt betaling door

Opdrachtgever geen gehele of gedeeltelijke acceptatie in van de geleverde Apparatuur en/of Diensten.

9. Opdrachtgever is gerechtigd alle vorderingen op Leverancier, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, te

verrekenen met vorderingen van Leverancier.

10. Indien Leverancier toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever

gerechtigd (betalings)verplichtingen op te schorten van alle met Leverancier lopende overeenkomsten.

Artikel 13. Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst is van kracht vanaf de totstandkoming en wordt aangegaan voor de overeengekomen duur.

2. Opdrachtgever kan een duurovereenkomst (de Overeenkomst die voor een bepaalde termijn wordt aangegaan) te

allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een termijn van drie kalendermaanden, tenzij schriftelijk

anders overeengekomen. Het is Leverancier niet toegestaan een Duurovereenkomst dan wel een overeenkomst

van opdracht tussentijds op te zeggen.

3. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst, naar keuze geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, zonder

nadere ingebrekestelling, te ontbinden in het geval en tegen het moment dat:

a) aan Leverancier surseance van betaling wordt verleend;

b) Leverancier failliet wordt verklaard;

Pagina 7/9
 

c) de zeggenschap over of de beslissende stem bij Leverancier bij een derde komt te berusten.

4. De opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Partijen nadrukkelijk niet van die verplichtingen die

naar hun aard bedoeld zijn om gehandhaafd te blijven.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Indien Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is Leverancier tegenover

Opdrachtgever aansprakelijk voor vergoeding van de door Opdrachtgever geleden dan wel te lijden

(vermogens)schade.

2. Onder (vermogens)schade, geleden door Opdrachtgever, wordt in ieder geval verstaan:

a) schade aan zijn programmatuur, Diensten, Apparatuur en Data/gegevensbestanden, waaronder in elk geval

verstaan wordt: materiële beschadiging, geheel of gedeeltelijk verloren gaan, gebrekkig of niet functioneren, een

aantoonbare structurele verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;

b) schade aan andere eigendommen van Opdrachtgever en/of eigendommen van derden die zich bij

Opdrachtgever bevinden;

c) kosten van noodzakelijke Wijzigingen en/of veranderingen in onder andere programmatuur, apparatuur,

requirements, specificaties, materialen of Documentatie, aangebracht ter beperking dan wel herstel van schade;

d) kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere systemen, of het inhuren van derden;

e) kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel houden van oude

systemen en daarmee samenhangende voorzieningen;

f) kosten van aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van het

verloren gaan van door derden verstrekte garanties;

g) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van (vermogens)schade, die als gevolg van de

gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

h) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de schade en de wijze

van herstel;

i) schade door het niet kunnen uitvoeren van operationele taken en verantwoordelijkheden richting klanten

veroorzaakt door fouten in de Diensten.

3. Elke toerekenbare tekortkoming, beroepsfouten daaronder begrepen, in de nakoming van verplichtingen van de

Leverancier, geeft Opdrachtgever, onverminderd diens andere rechten in verband met tekortkomingen, het recht

om de Leverancier op te dragen op eigen kosten het afgekeurde deel van de Diensten binnen een door

Opdrachtgever te stellen termijn opnieuw uit te voeren of te herstellen.

4. Indien met Leverancier een boete is overeengekomen zal de te betalen boete nimmer in de plaats treden van de

eventueel te betalen schadevergoeding.

5. Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtgever, is Opdrachtgever

niet aansprakelijk voor enige schade van Leverancier, diens personeel of een derde die Leverancier bij de

Overeenkomst betrekt. Leverancier zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of

indirect verband houdend met (het gebruik van) de Diensten, Apparatuur dan wel met de uitvoering van de

Overeenkomst en Leverancier zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die Opdrachtgever als gevolg van

dergelijke aanspraken lijdt, tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door Opdrachtgever.

6. 6. Leverancier draagt zorg voor een VAR (wuo). Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de

nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale

zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut

Werknemersverzekeringen. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken ter zake.

Artikel 15. Overmacht

1. Onder overmacht aan de zijde van een Partij wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de

verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die niet aan een Partij kan worden toegerekend, omdat zij niet

te wijten is aan schuld van deze Partij, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor rekening van deze Partij komt. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan

personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van de ICT infrastructuur of

programmatuur, DDoS-aanvallen, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleverancier of door

Leverancier ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van een der Partijen.

2. In geval van overmacht wordt nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de

desbetreffende Partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over

en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Indien de situatie van overmacht vijf dagen heeft

geduurd is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen dan wel te ontbinden (dit ter keus van

Opdrachtgever) en de relevante werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren.

3. De Partij die zich beroept op overmacht zal dit beroep schriftelijk onderbouwen en zal zo snel mogelijk met de

Pagina 8/9
 

andere Partij in overleg treden om nieuwe afspraken te maken om de nadelige gevolgen voor de dienstverlening

zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 16. Verzekering

1. Leverancier dient te beschikken over een adequate verzekering ter dekking van de eventuele uit de

Overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheden.

2. Op verzoek van Opdrachtgever dient Leverancier de polissen te verstrekken die Leverancier conform het in het

vorige lid bepaalde heeft afgesloten.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst en op alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen

is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen zich maximaal inspannen om ieder verschil van mening over de uitvoering van de Overeenkomst in

goed overleg op te lossen eventueel met een beroep op de mediationregeling van ICTWaarborg. Dit ter keuze

van Opdrachtgever.

3. Indien dit niet lukt zal het geschil worden voorgelegd aan de verantwoordelijke personen uit de directies van

Partijen. Indien ook deze er niet in slagen het geschil bij te leggen, kan het geschil bij uitsluiting worden

voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar Opdrachtgever gevestigd is. Indien Opdrachtgever een

spoedeisend belang heeft, kan zij zich direct tot de voorzieningenrechter wenden.

4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele

Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee

zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene

voorwaarden gestalte wordt gegeven.

5. Alle verplichtingen van Leverancier en het gebruik van de Diensten/Apparatuur gelden ook jegens de aan

Opdrachtgever gelieerde rechtspersonen.

6. De door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden, noch enige andere algemene of specifieke

voorwaarden van derden, welke door Leverancier zijn ingeschakeld, zijn van toepassing op de Overeenkomst.

7. De administratie van Opdrachtgever is leidend, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier.

8. De vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever zijn niet voor overdracht of verpanding vatbaar.

9. Het is Leverancier niet toegestaan Opdrachtgever als referentie te gebruiken, tenzij Partijen hierover in overleg

zijn getreden en Opdrachtgever toestemming voor de referentie heeft gegeven. Opdrachtgever zal een referentie

niet op onredelijke gronden onthouden.

Versie november 2014

Pagina 9/9

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.